Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)

 

Bevezetés, jogi közlemény

Kérjük, amennyiben felhasználója kíván lenni honlapunknak, illetve vásárlója szolgáltatásunknak, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket (a továbbiakban:ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, illetve akkor vásároljon jegyet honlapunkon keresztül, amennyiben annak rendelkezéseit kötelezőnek elfogadja magára nézve.

A jelen honlapot (a továbbiakban: Honlap) és a Honlapon található on-line jegyértékesítő szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Totáljegy Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) fejleszti és üzemelteti. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató színházi-, zenei-, sport és egyéb eseményekre, rendezvényekre (a továbbiakban együttesen: Rendezvények) vonatkozó jegyek és bérletek (a továbbiakban együttesen: Jegyek) megvásárlását teszi lehetővé. A Honlap az internet hálózatán a www.totaljegy.hu alatt érhető el.

A Honlap használatának megkezdésével és az online jegyértékesítő szolgáltatás igénybevételével valamennyi felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) ráutaló magatartással elfogadja a jelen ÁSZF-ben lentebb meghatározott szerződési, felhasználási és a Honlapon külön dokumentumban található adatvédelmi feltételeket, szabályokat, melyek a Felhasználó, mint Vevő és a Szolgáltató, mint eladó között létrejövő szerződés részét képezi. Felhasználó a weboldalon történő Fizetés gomb megnyomásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatkezelésekhez hozzájárul. Az adatvédelmi szabályzatunk ITT érhető el. A Honlap használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit a vonatkozó jogszabályi keretek között egyoldalúan jogosult megváltoztatni. Amennyiben a szerződési, felhasználási és adatvédelmi feltételeit a Szolgáltató a jövőben módosítja, a változásokat a Honlap nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja. Az ÁSZF módosításai a honlapon történő megjelenéstől hatályosak, a már addig létrejött szerződéseket nem érintik.

 

A Szerződés létrejötte, jogi jellege

1.1) Amennyiben a Felhasználó – az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint – Jegyet vásárol a Honlapon, – mely Jegyet a Szolgáltató vagy elektronikusan megküld részére, vagy lehetővé teszi a személyes átvételt -, úgy a Felhasználó, mint vevő (a továbbiakban: Vevő), és Szolgáltató között, magyar nyelvű szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre. A Szolgáltató engedélyköteles terméket nem értékesít. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. A Szolgáltató és a Vevő közötti szerződés határozott időre jön létre, melynek időtartama a Jegy megvásárlásától a Rendezvény időpontjáig tart. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

1.2) A Szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti információs táradalommal összefüggő szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződésnek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVI. Fejezete (Az elektronikus úton történő szerződéskötés külön szabályai) (a továbbiakban:Ptk) szerint kötött szerződésnek minősül. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

1.3) A Szerződés – az elektronikus úton, az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint történő vásárlással és a Jegy megküldésével – kizárólag elektronikus formában, az ÁSZF-ben, magyar nyelven megfogalmazott feltételekkel kerül megkötésre, az nem minősül írásba foglalt Szerződésnek, nem kerül iktatásra, utóbb nem is férhető hozzá, a Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette magát alá.

1.4) A Szolgáltató kizárólag a Jegyeket értékesíti, vagyis a Rendezvény teljes körű lebonyolítása vonatkozásában a Vevő a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül kizárólag szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában egyáltalán nem vesz részt, tevékenysége, így ennek megfelelően a felelőssége is, kizárólag a Jegyek értékesítésére korlátozódik, így a Rendezvénnyel kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Rendezvény lebonyolítása a Rendezvényszervező feladata és kötelezettsége. A Szolgáltató így nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Jeggyel látogatott Rendezvényen fellépők szereplése, illetve a Rendezvény minősége, a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása, vagy annak elmaradásával kapcsolatban. A Jegy kizárólag a Rendezvény szervezője valamint a Vevő közötti megállapodás, mely alapján a Rendezvény szervezője vállalja, hogy a Rendezvényt megszervezi és lebonyolítja, míg a Vevő megfizeti a Jegy ellenértékét.

1.5.) A weboldalon 16. életévét betöltött természetes személy vásárolhat.

A szerződő felek

2.1) A Szerződést megkötő szerződő felek: a Honlapon valamely Jegyet megvásárló Felhasználó (a Vevő) és a Szolgáltató.

2.2) A Szolgáltató adatai:

 • Teljes cégnév: Totáljegy Kft.
 • Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 40. fszt. 8.
 • Adószám: 26171757-2-43
 • Cégjegyzék szám: 01-09-305787
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Elektronikus elérhetőség: info@totaljegy.hu (egyéb online kapcsolat felvételi lehetőség)
 • weboldal: www.totaljegy.hu

Tárhely-szolgáltató neve: ONLINER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 30.

Cégjegyzékszám: 10-09-035313

Adószáma: 13907952-2-10

Képviseli: Kovácsné Krimel Olga ügyvezető

Nyilvántartó cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága

Elektronikus elérhetőség: info@onliner.hu

2.3.) A Felhasználó adatai:

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni. Olyan Rendezvények esetében, ahol a Rendezvényszervező a Belépőjegyeket névre szólóan bocsátja ki és azok nem átruházhatóak, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait a Rendezvényszervező által megkívánt módon ellenőrizni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az adatfeldolgozóknak, valamint az adott rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse.

A Honlap működésével, vásárlási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A Szerződés tartalma, tárgya, a vételár

3.1) A Szerződés alapján a Szolgáltató köteles a megrendelt Jegyet a Vevő részére átadni, a Vevő pedig a Jegyet átvenni és annak ellenértékét megfizetni.

3.2) A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatóak a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található a Szolgáltató Honlapján elérhető jegyekről és azok áráról. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre vonatkozóan az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék. A Szolgáltató Honlapján a Vevő regisztráció nélkül megtekinthet valamennyi adatot, illetve a vásárlást is megteheti regisztráció nélkül, azonban a regisztrációval jelentősen megkönnyíti további vásárlásait. Amennyiben a Honlapon szereplő információk, leírások, ismertetők homályosnak, hiányosnak vagy ellentmondónak tűnnek, úgy kérjük, hogy az ügyfélszolgálatunkat tájékoztatás végett, felkeresni szíveskedjenek. Ennek elmaradása esetén, az ezzel összefüggő hátrányos jogkövetkezményekért felelősséget nem vállalunk.

3.3) A megjelenített termékek az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint, elektronikus úton rendelhetőek, azok elektronikusan, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyes átadással, kerülnek a Vevő rendelkezésre bocsátására.

3.4) A Jegyekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forint pénznemben meghatározott bruttó árak, azaz tartalmazzák a jogszabályban előírt –18% vagy 27% mértékű – általános forgalmi adót (áfát). A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel, ezen összeget a Szolgáltató a Honlapján feltüntetni nem tudja. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz. Ha a Jegy vásárlása során a Vevőnek kezelési költséget kell fizetnie, akkor az a vásárlás folyamata során pontosan feltüntetésre kerül. A kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának a díja, nem a bankkártya, átutalás vagy más fizetési mód használata miatt felszámított összeg. A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a Felhasználót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a Felhasználó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

A Jegyek ára a Rendezvény szervezőjének a hatáskörébe tartozik, ezért a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Rendezvény szervezőjének kérelmei, vagy utasításai alapján, bármikor megváltoztassa a Jegyek vételárát, illetve a kezelési és egyéb költségek összegét. A már megkezdett vásárlásokra, az árváltoztatás nem alkalmazható.

3.5) A vásárlási folyamat során a Felhasználónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek. A Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vevő nem nyújt.

3.6.) Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a jegy közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a jegyet hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.7.) Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a jegy valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A regisztráció, vásárlás, visszaigazoás, ellenérték megfizetése

A Regisztráció

A Honlapon a Felhasználók regisztrációval és regisztráció nélkül is vásárolhatnak.

A regisztrációt, illetve regisztrált felhasználóknak a belépést, a pénztár oldalon tesszük lehetővé. A regisztráció során megadandó adatokat, az Adatvédelmi Szabályzatunk rögzíti.

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges a vevői adatok megadásával, mely adatokat szintén az Adatvédelmi Szabályzatunk rögzít.

A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti az info@totaljegy.hu e-mail címre küldött felhasználói törlést kérő üzenetben.

*A  hírlevelére való feliratkozással a felhasználó hozzájárul, hogy a Totáljegy Kft. saját szervezésű eseményeivel, valamint szolgáltatásaival közvetlenül a felhasználót keresse meg abból a célból, hogy a felhasználó igényeit – azok magasabb szintű kielégítése érdekében – felmérhesse. Egyúttal felhatalmazza a Totáljegy Kft. -t arra, hogy a felhasználó adatait fenti célból kezelje: név, telefonszám, e-mail cím.

A vásárlás menete

Az egyes Rendezvények részletes adatait, időpontokat, valamint díjakat, az esemény információs oldalán lehet megtalálni.

Egy eseményhez több típusú, esetleg más szolgáltatásokat tartalmazó jegyeket lehet vásárolni különböző díjakon.

Az információs oldalon kiválasztható, hogy az egyes típusú jegyekből hány darabot szeretne a Vevő a kosarába tenni.

A vásárolni kívánt jegyek számának megadása után a “Megyek a kasszához” gombra kattintva lehet a kosárba helyezni őket.

A jobb felső sarokban lévő kosár ikonra kattintva juthatunk a kosár oldalra, ahol lehetőség van az egyes jegyek számának módosítására, illetve az adatok javítására.

Amennyiben a Vevő rendelkezik kuponkóddal, a kupon kódját a kosár oldalon adhatja meg.

A “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a pénztár oldalra jutunk.

A pénztár oldalon beléphetünk már regisztrált felhasználóként, regisztrálhatunk, valamint adataink megadásával regisztráció nélkül is vásárolhatunk.

A megfelelő fizetési mód kiválasztásával adhatjuk le a rendelést.

Tájékoztatjuk, hogy egészen a fizetés időpontjáig, bármikor jogosult a rendelését a jegyekre vonatkozóan törölni, a jegyek mellet található X jellel.

Fizetési és szállítási módok

Online (bankkártyával)

Bankkártyás fizetéshez a fizetési rendszert a Barion biztosítja. Ezen fizetési mód választása esetén a rendelés leadása után a Vevő átirányításra kerül a Barion fizetési felületére.

A banki rendszerben való fizetés után a Vevő visszatér a Honlapra, ahol megjelenítjük a fizetési részleteket is. Sikeres fizetés esetén a Honlap e-mailben küldi el az otthon is kinyomtatható e-Jegyet.

Tudjon meg többet a Barion bankkártyás fizetésről ide kattintva.

Online fizetés esetén a Vevő az e-Jegyekhez tartozó számlát ugyancsak e-mailben kapja meg hiteles elektronikus számlaként. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vevőt terheli a felelősség.

A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató a saját székhelyén őrzi meg. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, az papír alapon, eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vevő által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató közbeiktatásával bocsátja ki. A Vevő a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

A fizetés során megadott adatokat a Szolgáltató nem tárolja, azokat a Barion kezeli a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a web-áruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Felhasználó megrendelését. Abban az esetben, ha a Felhasználó Belépőjegyet vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Felhasználó a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Felhasználó magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez. A Szolgáltatás teljesítése automatikus.

Amennyiben a Vevő/Felhasználó a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt Jegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Ebben az esetben a kérjük ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával, amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk Vevőink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles a Jegyeket átvenni, kifizetni.

Közvetlen számlára befizetés

Amennyiben a vásárlónak nincsen bankkártyája, közvetlen számlára történő befizetéssel a Totáljegy Kft. hivatalos számlaszámára fizeti be a jegy ellenértékét. A Totáljegy.hu Kft. tranzakciónként egyszeri 3%-os kényelmi díjat számol fel a vásárlás bruttó jegyértékéből. További információkért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot: info@totaljegy.hu

Rendezvények

 1. A Rendezvény szervezőjének a neve és adatai, a Jegyeken szerepelnek. A Rendezvényekre az adott Rendezvény szervezőjének a szabályzata vonatkozik. Mivel a szolgáltatási jogviszony a Rendezvény szervezője és a Vevő között jön létre, így a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatban felmerült jogvitákban felelősségre nem vonható.
 2. A Jegyek nem névre szólnak, így – a jelen ÁSZF új vevő általi elfogadásával – szabadon átruházhatók.

Amennyiben a Jegy nem bérletként funkcionál, úgy a Jegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Az elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegyekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azokat pótolni nem tudja. A Jegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

 1. A Jegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Jegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvény szervezője, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat észleli, hogy a Jegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Jegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatja, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatja fel.
 2. A kedvezményes Jegy vásárlása esetén, a Rendezvény helyszínén a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatása kötelező. Ha nem kerül igazolásra a kedvezményre vonatkozó jogosultság, úgy annak következménye a Rendezvényről történő kitiltás, vagy a belépés megtagadása lehet. A jelen pontban rögzített kitiltás miatt, a Vevő semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.
 3. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek, a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Szolgáltató, sem a Rendezvény szervezője, sem pedig a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.
 4. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvény szervezője a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.
 5. A Rendezvények többségében a Rendezvény szervezője fenntartja a jogot a fellépő vagy művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra.
 6. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvény szervezőjének lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvény szervezője bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Vevőket a www.totaljegy.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvény szervezőjétől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvény szervezője jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.
 7. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvény szervezője dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvény szervezője a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi totaljegy.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvény szervezőjétől. A Szolgáltató a Rendezvény szervezőjétől érkező, a Jegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Jegyek visszaváltására, a Jegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvény szervezője által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Jegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Rendezvény szervezője, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A Rendezvény elmaradása esetén a Jegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vevő, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

Az elállás és felmondás joga

6.1) A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdés l) pontja alapján az elállási és felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Jegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Abban az esetben, ha a Vevő olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól, illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány) vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

 1. a) Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.
 2. b) Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan Jegy esetén, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható belépő stb.) a Vevőnek meg kell jelölnie a Jegyen szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vevő a jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a Szolgáltató elektronikusan érvényteleníti.
 3. c) Amennyiben a Vásárló nem Belépőjegyet, hanem valamely kapcsolt árut vásárolt, úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Szolgáltató székhelyére (1116 Budapest, Sáfrány utca 40. fszt. 8.). A Vevőt terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vevő felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
 4. d) Ha a Vevő jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vevőnek járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
 5. e) Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3. mellékleteként csatolva.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság

7.1) A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete.

Jótállás

8.1) A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

A Honlap felhasználásának feltételei, szerzői jogvédelem, felelősség

9.1) A Honlap megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Honlapon feltüntetett, felhasznált adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a Szolgáltatót, illetve a termék gyártóját vagy forgalmazóját illeti.

9.2.) A Honlapon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a Szolgáltató szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi, és a Szolgáltató külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a Felhasználó – az online hozzáférésen túl – kizárólag azok egyes részeinek az általa az internet-hozzáféréshez használt számítógépe, egyéb eszköze merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

9.3) A Honlap tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a Honlap tartalmának harmadik személyek által részben vagy egészben történő saját tartalomként történői feltüntetéséhez, más webhelyekre beillesztéséhez) a Szolgáltató nem járul hozzá. Kivétel ez alól a Honlap bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a Honlap valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a Honlap mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a Honlap nyitóoldalára (www.totaljegy.hu) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is, és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

A Szolgáltató elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor a Honlap bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat jogsértően működtetett, vagy obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel ártanak vagy árthatnak a Honlap hírnevének és érdekeinek. A Szolgáltató minden ilyen esetben jogosult ezzel szemben fellépni és többek között az ebből származó kárának megtérítését vagy a jogsértő állapot megszüntetését követelni.

9.4) Az Ektv. rendelkezéseivel összhangban, a Szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A Honlapon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok arra jogosulatlan személy vagy személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbításának késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

9.5) A Honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres, peren kívüli vagy nemperes eljárást kezdeményezhet, szükség esetén megindítja az Ektv.-ben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

9.6) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A totaljegy.hu weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A totaljegy.hu megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

9.7) A Vevő tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Honlap folyamatos üzemeltetése megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvények szervezői maguk rögzítettek a rendszerben, vagy a Rendezvények szervezőitől kapott információkat rögzítette a Szolgáltató munkatársa.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

A Szolgáltató csak addig áll helyt, ameddig a szolgáltatás terjed, azaz garantálja, hogy a vevő és csak a vevő a jeggyel részt vehet a rendezvényen, azaz másnak ezt a szolgáltatást nem értékesíti (ugyanazt a jegyen másnak nem adja el).

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vevő, a Rendezvények szervezői, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

Egyebek

10.1) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Ptk. és az Ektv. rendelkezései.

10.2.) Az ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége nem érinti az ÁSZF többi pontjának érvényességét. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelen, úgy helyébe a vonatkozó jogszabályok rendelkezései lépnek.

10.3.) Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, akként, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.4.) Amennyiben a Szolgáltató az ASZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek:

11.1. A Felhasználó a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatos kifogásait, panaszát az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail cím:info@totaljegy.hu

Postai cím: 1116 Budapest, Sáfrány utca 40. fszt. 8.

 

11.2.) Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

11.3.) A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

11.4.) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

11.5.) A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

11.6.) Amennyiben az Eladó/Szolgáltató és a fogyasztó/Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

11.7.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

11.8.) Bírósági eljárás: a Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

11.9.) A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó fogyasztói panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

a testület döntésére irányuló indítványt,

a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform:

 

12.1.) Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

12.2.) Ha a Felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

12.3.) A portálon a Felhasználó és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

12.4.) Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Budapest, 2018.05.25.

Totáljegy Kft.

Szolgáltató/Üzemeltető

 

 1. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Totáljegy Kft.  nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Budapest, 2018.05.25.

Totáljegy Kft.

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, mely nem adott időpontra szól, illetve ha nem jegyet, hanem más árut vásárolt.)

 

“Címzett: Totáljegy Kft.

1116 Budapest, Sáfrány utca 40. fszt. 8.

info@totaljegy.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus jegy kódszáma (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.):

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt”

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

 

 1. Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható belépő) illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, kapcsolt termék) vásárolt, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő jegy esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le, ha pedig Ön a jegytől eltérő terméket vásárolt, akkor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Totáljegy Kft., 1116 Budapest, Sáfrány utca 40. fszt. 8.,info@totaljegy.hu. Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.